Cykl inwestycyjny

SPECJALIZACJA : INWESTYCJE, PRAWO BUDOWLANE

  • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji;
  • wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości i innych aktywów;
  • ocena ryzyka uczestnictwa w systemach budowy i sprzedaży obiektów budowlanych;
  • pomoc prawna oraz reprezentacja inwestora przy inwestycjach niepożądanych społecznie (LULU );
  • pomoc prawna w postępowaniach o zamówienia publiczne, których przedmiotem są roboty budowlane lub prace projektowe;
  • reprezentacja inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; reprezentacja inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach : o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę; obrona praw oraz interesów Klienta nie będącego inwestorem w ww. sprawach;
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • tworzenie koncepcji finansowania inwestycji;
  • podatkowe ulgi mieszkaniowe i ulgi inwestycyjne;
więcej