Zakres usług

PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ

W ramach kompleksowej obsługi prawnej o charakterze stałym bądź doraźnym Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • bieżącego doradztwa prawnego na rzecz Klienta w zakresie prowadzonej działalności;
 • zakładania, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego oraz zakładania fundacji i stowarzyszeń, łącznie z redagowaniem umów, statutów i regulaminów;
 • rejestracji działalności gospodarczej;
 • uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji;
 • sporządzania opinii i ekspertyz prawnych, projektów umów, pism procesowych i innych aktów;
 • opiniowania i weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Klienta lub jego kontrahenta;
 • nadzorowania procedur przetargowych prowadzonych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych lub kodeksu cywilnego;
 • uczestniczenia w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest Klient;
 • doradztwa prawnego mającego na celu przygotowanie i realizację inwestycji prowadzonych przez Klienta;
 • zarządzania majątkiem Klienta;
 • zarządzania ryzykiem, w tym oceny i profilaktyki występujących zagrożeń;
 • uzyskiwania zabezpieczenia i ochrony własności materialnej i intelektualnej;
 • reprezentacji Klienta przed sądami wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też przed sądami polubownymi we wszelkich sprawach spornych wynikłych w toku działalności Klienta;
 • reprezentacji Klienta w postępowaniach administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym związanych z cyklem inwestycyjnym i procesem budowlanym;
 • wykonywania w imieniu Klienta uprawnień wierzyciela w odniesieniu do zasądzonych należności, w tym reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych;
 • nadzoru nad spełnianiem wymogów nałożonych przez przepisy prawa na działalność prowadzoną przez Klienta oraz udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w powyższym zakresie, na podstawie publikatorów i wydawnictw fachowych prenumerowanych albo pozostających w dyspozycji Kancelarii;
 • informowania Klienta o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń na zlecenie Klienta.