Bieżąca obsługa prawna

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA
 • Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest jako:
  • miesięcznie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości indywidualnie określonej z Klientem, z tytułu umowy o kompleksową obsługę prawną o charakterze stałym,
  • jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej z Klientem indywidualnie z w relacji do rodzaju i skali udzielonego zlecenia,
  każdorazowo powiększone o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą na dzień wystawienia faktury.
 • Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, grożącej Kancelarii powstaniem rażącej straty.
 • W przypadku osiągnięcia przez Kancelarię rezultatów przynoszących Klientowi istotne korzyści majątkowe, Kancelarii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie umowne w ustalonym stosunku procentowym do osiągniętych przez Klienta korzyści majątkowych.
 • Wynagrodzenie płatne jest poleceniem przelewu na konto Kancelarii wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • Klient ponosi wydatki i koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, związane z realizacją zleconych Kancelarii spraw, w tym przede wszystkim podatki, opłaty skarbowe i notarialne oraz koszty sądowe. W przypadku poniesienia powyższych wydatków i kosztów przez Kancelarię Klient zobowiązany jest do ich zwrotu wraz z płatnością z tytułu wynagrodzenia. Koszty powyższe są fakturowane po ich poniesieniu przez Kancelarię i płatne przez Klienta w terminie 14 dni od otrzymania faktury.