Prawo ochrony środowiska

SPECJALIZACJA : PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

  • sporządzanie opinii oraz reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach gospodarczych oraz sprawach cywilnych o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
  • reprezentacja Klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach o wydanie pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych oraz innych decyzji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
  • sporządzanie opinii oraz reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, w tym dotyczących kar i opłat oraz odpowiedzialności za szkody na środowisku,
  • sporządzanie analiz stanu prawnego przedsiębiorstwa wynikającego z przepisów o ochronie środowiska,
  • wykonywanie kompleksowo ocen realizacji przez przedsiębiorstwo państwowe oraz spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska,
  • pomoc prawna przy powoływaniu fundacji, stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego obejmujących swoim przedmiotem działania zagadnienia ochrony środowiska,
  • wykonywanie ekspertyz i współdziałanie przy tworzeniu systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normą PN-EN ISO 14001:2005; wykonywanie auditów prawnych w celu oceny zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami normy;
więcej