więcej

 • pomoc prawna w nabywaniu i wykonywanie opinii dotyczących terenów przemysłowych,
 • sporządzanie analiz przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem ich zgodności z polskimi i unijnymi przepisami prawa ochrony środowiska oraz ocena ryzyk związanych z ich przeprowadzeniem,
 • doradztwo przy prowadzeniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska na etapach postępowania lokalizacyjnego oraz procesu budowlanego,
 • obsługa prawna inwestycji "trudnych" społecznie, takich jak: składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, rurociągi dalekosiężne itp.;
 • sporządzanie analiz dotyczących ryzyka odpowiedzialności kupującego tytułem obecnych i ujawnionych w przyszłości szkód na środowisku przy zbywaniu przedsiębiorstwa, nieruchomości lub innych aktywów oraz konstrukcja klauzul indemnifikacyjnych (zabezpieczających) w ww. kontraktach,
 • redakcja innych umów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, w tym umów z gestorami sieci wodociągowych i odbiorcami odpadów, umów z operatorami instalacji przemysłowych,
 • sporządzanie analiz i mediacja przestrzennych konfliktów na tle korzystania z dóbr środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w relacji do innych przepisów polskiego systemu prawa,
 • wykonywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej,
 • sporządzanie opinii prawnych w procedurze certyfikacyjnej PN-EN ISO 14001:2005,
 • świadczenie pomocy prawnej na rzecz biegłych z dziedziny ochrony środowiska i ochrony przyrody w zakresie wykonywanych przez nich opinii, ochrony praw osobistych oraz odpowiedzialności cywilnej.